UVM - CP - ALQ - pro měření UV-záření na těžko přístupných místech

Vybalení a montáž:
Vybalte prosím opatrně měřící přístroj a zkontrolujte zdali nedošlo při trandsportu k poškození..
Zvláště měřící sondu, která je velmi křehká.

 • Zjištěné transportní škody nahlaste prosím ihned transportní firmě.

Obsah dodávky:

 • Kalibrovaný měřící přístroj s dodanou měřící sondou
 • .ALQ-měřící sonda složená z ochranného pouzdra z ušlechtilé ocele a křemenné
  tyčinky, kalibrované s měřícím přístrojem.
 • 9V-baterie (již zabudované)
 • Kufru pro max. dvě. ALQ měřící sondy
 • Návod k obsluze, Kalibrační certifikát

Uvedení do provozu:
Přístroj se dodává ve stavu umožňující okamžité použití.
Používáte-li přístroj v podmínkách s rozdílnými teplotami, počkejte prosím, až se teplota přístroje vyrovná s teplotou okolí..
Přezkoušejte prosím polohu křemenné tyčinky v držáku, aby křemenná tyčinka z držáku nevypadla a nezlomila se. Dotáhněte opatrně imbus šrouby do držáku. Tlačte při tom trubičku z ušlechtilé ocele opatrně do vedení držáku..

 • Při dotahování držáku dejte pozor na polohu měřícího otvoru v trubičce z ušlechtilé
  ocele.

Příprava měření

 • Výsledek měření je závislý na poloze a vzdálenosti měřící sondy. Z těchto důvodů musíte
  pracovat vždy s přiloženým distančním kroužkem, který se musí pevně upevnit na
  vhodné měřící místo UV sušky.
 • Přiložený distanční kroužek a ostatní přiložené distanční kroužky jsou nezbytně nutné
  pro opakované srovnatelné měření.


Najděte optimální upevňovací bod pro upevnění distančního kroužku a namontujte jej. Dejte při tom pozor na polohu dvou otvorů, do kterých zapadá čep měřící sondy a které určují její polohu při měření.
S ostatními přiloženými distančními kroužky nastavíte axiální polohu měřící sondy vůči UV lampě. Pro porovnávací měření je důležité provádět měření vždy ve stejné poloze. Proto si počet použitých distančních kroužků poznamenejte. Pro montáž distančního kroužku použijte přiložené zapuštěné šrouby, aby dosedací plocha byla rovná.

Měření intenzity UV lampy
Připojte sondu k měřícímu přístroji a zapněte přístroj kolébkovým vypínačem.
Nasaďte opatrně potřebný počet distančních kroužků na trubičku z ušlechtilé ocele a kroužky zajistěte zasunutím kolíčků do otvorů v protikusu. Zaveďte sondu opatrně do měřícího otvoru tak, aby sonda šla zasunout lehce. V případě že sonda nejde zasunout lehce nepoužívejte při zasouvání sílu pro překonání odporu sondy, ale otáčejte sondou opatrně na obě strany, až sondu zavedete na potřebné místo. V případě, že se vám to nepodaří, sejměte vodící kroužek a otvor upravte tak, aby šla sonda zasunout bez odporu.
Zasuňte kolíček sondy do protikusu ve vodícím kroužku. Označte si přitom otvor, který jste použili..
Při měření dbejte na to, aby měřící sonda byla vždy ve správné poloze vůči vodícímu kroužku.

Měřící přístroj je vhodný pro měření při normální teplotě vzduchu a normální vlhkosti.

 • Jakmile se rozsvítí ukazatel baterie, musí se baterie vyměnit. Jinak může dojít k
  chybným měřením, resp. se posune poloha nuly na přístroji.
 • Trubička z ušlechtilé ocele a tyčinka z křemenného skla jsou konstruovány pro měření  od 20 W/cm² (ve spodní tabulce je udáno 100 W/cm²) a do teploty 300°C (na vstupu záření do sondy). Měření, které trvají déle než 10 minut, zatěžují velmi silně senzor (tepelně i opticky) a tím zkracují kalibrační intervaly. Sonda není konstruována pro trvalé (kontinuální) měření.

Pokyny pro údržbu:

Používejte jen kvalitní 9V-baterie.
Sonda a měřící přístroj jsou spolu kalibrovány. V případě opravy zašlete proto vždy sondu i přístroj, aby mohly být spolu kalibrovány.
Doporučujeme kalibraci přístroje jednou za rok, aby byla zaručena přesnost měření.
Nevytahujte prosím nikdy zásuvku sondy ze zapnutého přístroje, mohlo by dojít k poškození
elektroniky přístroje.Čistění
Přístroj čistěte měkkým hadrem. Dbejte při tom na to, aby do přístroje nenatekla voda.
Sondu čistěte pouze čistým alkoholem. Nedotýkejte se nikdy křemenné tyčinky sondy holýma rukama.
Jinak musíte tyčinku důkladně umýt čistým alkoholem (hlavně spojovací a vstupní oblast sondy).
Dbejte na to, aby při sejmuté trubičce z ušlechtilé ocele nedošlo k znečistění nechráněné sondy.Výměna baterii
Při výměně baterií vypněte přístroj.aby nedošlo k jeho poškození. Otevřete schránku pro baterii na
zadní straně přístroje. Vyjměte opatrně baterii ze schránky a odpojte připojovací kabely. Připojte novou
9V-baterii a uzavřete schránku.Výměna křemenné tyčinky

 • Používejte jen originální křemenné tyčinky, protože se jedná o tzv. vysoce čisté
  syntetické provedení, které má velmi malý transmisní útlum v oblasti UV záření a při
  měření nesolarizují.
 • Počkejte, až trubička z ušlechtilé ocele vychladne.
 • Označte si polohu měřícího okénka vzhledem k poloze upevňovacího kroužku na sondě.

Držte trubičku z ušlechtilé ocele jednou rukou (křemenná tyčinka je předpružena pružinou) a povolte opatrně imbus šrouby na držícím kroužku sondy. Trubička z ušlechtilé ocele se dá při povoleném držícím kroužku lehce vytáhnout z otvoru.Vyjměte křemennou tyčinku a pružinu. Vložte novou pružinu a nasaďte očištěnou křemennou tyčinku, kterou jste očistili čistým alkoholem (ne lihem) zpět tak, aby vstupní oblast (hrubá plocha) byla umístěna v otvoru trubičky z ušlechtilé ocele. Nedotýkejte se při tom křemenné trubičky holýma rukama, jinak se pot z vašich rukou zapálí do povrchové plochy a bude ovlivňovat měření. Zaveďte opatrně trubičku z ušlechtilé ocele s novou křemennou tyčinkou lehkým pootáčením nazpět do otvoru v držícím kroužku tak, až je tyčinka dobře usazena. Pracujte pomalu a citlivě, aby jste křemennou tyčinku nezlomili. Dodržte polohu měřícího okénka vzhledem k poloze
upevňovacího kroužku a dotáhněte opatrně držící šrouby.

Bezpečnostní pokyny:
UV-záření je pro člověka škodlivé. Obzvláště UV-C záření může vést k dlouhodobým škodám na zdraví. Proto:

 • Prosím dodržujte při práci s UV zářením bezpečnostní předpisy.
 • Při měření noste bezpodmínečně ochranné brýle.


Technická data:

Napájení ručního přístroje 9V baterie

Proud Ca. 10 mA
Měřící rozsah 2000 mW/cm²
Měřící rozlišovací schopnost 1 mW/cm²
Reprodukční schopnost 3 mW/cm²
Max. dovolená intenzita ozáření (záření na vstupu do měřící sondy ) 100 W/cm²

Pracovní teploty:
Měřící přístroj 15°C - 30°C
Měřící sonda 15°C - 50°C
Měřící sonda (teplota na vstupu do měřící sondy ) 180 °C
Měřící sonda (teplota na vstupu do měřící sondy ) max. 10 min 300 °C

Váha:
Měřící přístroj Ca. 240 g
Měřící sonda Ca. 200 g